مسرد الكلمات زوم الإنجليزية العربية FEATURED

199 Downloads

مسرد الكلمات زوم الإنجليزية العربية

شرح باللغة العربية لمصطلحات استخدام Zoom (الواجهة باللغة الإنجليزية)

Category: Training / Materiali di formazione
Hits: 21567 Hits
Download: 199 times

Related documents

GLOSSARIO ZOOM (inglese-italiano)
GLOSSARIO ZOOM (inglese-italiano)

Glossario della terminologia per l'uso di Zoom con traducenti in italiano e spiegazioni. 6 pagine.